OpenYourHeart International Students is gericht op de support van internationale studenten vanuit verschillende culturen. Juist zij, die vanwege de culturele en taalbarrières toch vaak al moeilijk aansluiting vinden in het gastland, worden heel hard getroffen door de contactbeperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Velen ervaren nu dan ook een dubbel isolement: zowel ten opzichte van hun studie als tegenover het gastland. Dit doet een appèl op hun veerkracht.

Doelgroep
We richten ons met OpenYourHeart International op internationale HBO- en WO-studenten tussen 18 en 25 jaar die behoefte hebben aan uitbreiding van hun sociale contacten; aan betekenisvolle relaties met zichzelf en anderen; aan afname van sociale en/of emotionele eenzaamheid; aan normalisering van sombere gevoelens; aan inzicht in cultuurverschillen; aan structuur en een divers activiteitenaanbod waardoor ze zich meer thuis voelen in Nederland. 

Doelstellingen OpenYourHeart International Students 
• Normaliseren van gevoelens die veelal bij veranderingen in het leven horen en de drempels om hierover te praten wegnemen.
• Het structurele contact en daarmee gepaard gaande opgebouwde vertrouwen maken het mogelijk om aandacht te hebben voor eventuele onderliggende, niet direct zichtbare problematiek.
• Inclusie vormt een sleutelbegrip. We willen dat internationale studenten zich welkom voelen en ervaren dat zij actief meedoen in de samenleving en erbij horen.
• Netwerkvergroting op individueel niveau, opdat iedere deelnemende student deel uitmaakt van een sociaal netwerk en een vangnet heeft om bij moeilijke momenten op terug te vallen – en omgekeerd zelf ook anderen tot steun kan zijn. ‘Ertoe doen’ is zeer effectief bij (het voorkomen van) eenzaamheid.
• Aansluiten op de faciliteiten die vanuit de opleidingen al geboden worden. Hoe aansprekend het aanbod ook is: soms is de drempel te hoog om eraan deel te nemen simpelweg te hoog wanneer je geen gezelschap hebt. Ook de buurtsportcoaches kunnen hierbij betrokken worden.

Inzet van ambassadeurs
Voor de werving van jongeren werken we ook met ambassadeurs. Zij krijgen een belangrijke rol als het gezicht van het project/de doelgroep. Op die manier wordt het concreet een project VAN, VOOR en DOOR jongeren. Uiteraard worden de ambassadeurs ondersteund door de professionals bij Bureau LWPC – wij dragen de volle verantwoordelijkheid voor de uitvoering. De ambassadeurs maken in woord en beeld duidelijk hoe OpenYourHeart International een antwoord biedt op hetgeen zij zoal missen/ misten in Nederland.

Samenwerking met, en aanvulling op bestaand aanbod
Ons uitgangspunt is dat we met iedereen die raakvlakken met dit thema heeft, willen en kunnen samenwerken; we zetten daarbij op korte lijnen in, opdat we elkaar kunnen vinden binnen het netwerk. Bovendien sluiten we aan op “wat er al is” binnen het sociale domein, benutten we het bestaande activiteitenaanbod en vullen aan wat er nog gemist wordt. 

Aanleiding voor het aanbod 

In 2019 onderzochten drie studentenorganisaties hoe het internationale studenten in Nederland vergaat. Ruim driekwart van de respondenten gaf aan moeilijk aansluiting te kunnen vinden met Nederlandse leeftijdgenoten en meer contact te willen; een derde meldde weleens depressieve gevoelens te hebben.
Als internationale studenten psychische problemen ontwikkelen, zijn die vaak ernstiger en vinden zij moeilijk de weg naar hulp en ondersteuning. Daarbij zijn er ook allerlei belemmeringen, zoals het taboe op psychische problemen en de angst dat studenten vanwege hun problemen van de opleiding gestuurd worden.

Sinds 2020 maakt corona de problematiek nog complexer, ook in praktische zin. Zo hebben internationals bijvoorbeeld niet de keuze om thuis te blijven/terug bij hun ouders te wonen. Ook kunnen zorgen om de situatie in het thuisland en financiële problemen hen nog meer parten spelen en wordt hun isolement groter. Gevoelens van stress en eenzaamheid zijn overal in de samenleving toegenomen, vooral onder jongeren. Ook prestatiedruk speelt een belangrijke rol. Het is zeer waarschijnlijk dat dit onder internationale studenten nog extra het geval is. Juist in een tijd waarin het lesprogramma met name online wordt aangeboden en afleiding buitenshuis slechts beperkt beschikbaar is, neemt de kans op eenzaamheid en daarmee gepaard gaande negatieve studie-ervaringen sterk toe. Studenten doen dan een beroep op zorg en lopen risico op uitval.